2831030331 Κ.Παρρέν Σιγανού 4-Ρέθυμνο info@teknix.gr